UMUMARO WO KUBA MURI KRISTO YESU(DAY13).

2Kor 1:21
Imana ni yo idukomezanya namwe muri Kristo kandi ni yo yadusize.

12. MURI KRISTO YESU TURASIGWA
Yesaya ahanura yavuze ko gusigwa gutanga imbaraga zikuraho uburetwa muri aya magambo:

Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho, uburetwa buzamarwa no gusigwa. Yesaya 10:27

Gusigwa n’Imana biduhesha imbaraga zidushoboza gukora umurimo wayo nk’uko ya Yesu yatangaje umurimo we amaze kwerekana ko yabisigiwe n’Imana.

Mwene data,
Guma muri Kristo Yesu bizakurinda umwera ndetse no gukocagurika mu murimo kubwo kidatunga amavuta y’Imana.

Halleluiah

One Reply to “UMUMARO WO KUBA MURI KRISTO YESU(DAY13).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *