UMUMARO WO KUBA MURI KRISTO YESU(DAY36).

1Tim1:14
Kandi ubuntu bw’Umwami wacu bwarushijeho kunsagirizwa, bufatanije no kwizera n’urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu.

35. MURI KRISTO YESU, DUSANGAMO KWIZERA
kwizera ni ijambo rikomeye mu byanditswe byera kuko ni muri ko duhura n’Imana tugahabwa ubwenegihugu bw’ijuru kubwo kuba abana bayo

Pawulo atwibukije ko uku kwizera nako kuboneka muri Kristo Yesu kubwo kuba muri we ndetse n’urukundo twigeze kuvugaho.

Bene data,

Ukwiriye kuguma muri Kristo Yesu kuko bingana no guhabwa ibyangombwa byose biduhindura abana b’Imana kubwo kwizera bidashoboka ko wanezeza Imana utagufite.

Halleluiaaah

One Reply to “UMUMARO WO KUBA MURI KRISTO YESU(DAY36).”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *