IMBARAGA ZO GUKUNDA YESU UZAZIKURA MU KUMENYA URWO YAGUKUNZE

1 Yohana 4:19
Turayikunda kuko ari yo yabanje kudukunda.

Yohana intumwa, yatugaragarije ibanga rizaduhesha gukunda Imana ari ryo kumenya ubwinshi bw’urukundo yadukunze nk’uko na Pawulo yabisabiraga itorero.

Uru rukundo kandi rugaragarira ku musaraba umwami wacu yitangiyeho kuko nirwo rwamubereye impamvu yo kuducungura.

Mwene data,
Gira ikifuzo cyo gutura munsi y’umusaraba uzahakura imbaraga zigushoboza gukunda uwakubambiwe umwitura urwo yagukunze kera. *Ind144)*

Halleluiaaah

One Reply to “IMBARAGA ZO GUKUNDA YESU UZAZIKURA MU KUMENYA URWO YAGUKUNZE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *